Przedsiębiorstwo Nasienne " C I E C H S E E D " mgr inż. Dariusz Żmijewski
Centrum Ogrodnicze "Świat Ogrodów"
Strona główna
Katalog 2015 / 2016
Produkty
Oferta
Kontakt
Linki - info o produktach
Gorczyca

Gorczyca

   

GORCZYCA BIAŁA

jako roślina oleista odgrywa w Polsce dużą rolę w płodozmianie jak też w przemyśle rolno – spożywczym. Jej nasiona, dzięki zawartości olejku gorczycznego, służą do produkcji musztardy. Wartość płodozmianowa tego gatunku uwidacznia się przede wszystkim kilkunastoprocentową zwyżką plonu rośliny następczej. Szczególnie przydatną do uprawy w naszych warunkach klimatyczno – glebowych jest reprodukowana przez PN Ciechseed odmiana BARKA, wykazująca duże działanie mątwikobójcze. Pole po jej zbiorze jest przez kilka lat wolne od mątwika burakowego i ziemniakowego, co odgrywa szczególną rolę w płodozmianach z dużym udziałem roślin z grupy okopowych. Uprawia się ją też jako roślinę podpierającą w grochu lub w mieszankach pastewnych oraz w czystym siewie jako roślinę pastewną i na zielony nawóz.

SIEW:

przy kontraktowanej uprawie na nasiona powinien być wykonany możliwie wcześnie (pierwsza połowa siewu zbóż jarych), gdyż roślina ta kiełkuje już przy temperaturze 1° C. Najlepsze wyniki uzyskuje się uprawiając gorczycę po roślinach strączkowych, ziemniakach, zbożowych. Niedopuszczalny jest siew na stanowisku po roślinach z rodziny krzyżowych ze względu na duże ryzyko porażenia przez pchełki ziemne oraz na glebach kwaśnych. ILOŚĆ SIEWU to 10 kg zaprawionych nasion na 1 ha sianych w rozstawie 25 – 33 cm i na głębokość ok.2 cm. Dopuszczalny jest też siew rzutowy.

UPRAWA ROLI

pod gorczycę białą nie odbiega niczym szczególnym jak pod rzepak jary. Ze względu na jej krótki okres wegetacji nie stosuje się pod nią obornika, wykorzystywanego lepiej przez inne rośliny. Orientacyjne dawki nawozów, w zależności od przedplonu i żyzności gleby, wynoszą: N 60-80 kg/ha, P2O5 30-50 kg/ha, K2O 60-100 kg/ha.

OCHRONA CHEMICZNA

a) przedsiewnie- Treflan 240 EC – 1,5-2l/ha

b) bezpośrednio po siewie- Butisan 400 SC – 3l/ha ; - Butisan 500 SC – 2,5 l/ha

ZBIÓR

jednofazowy gdy łuszczyny są żółte i nie pękają. W niekorzystnych warunkach pogodowych możliwa jest desykacja, do wykonania której można zastosować preparat dopuszczony do stosowania na plantacjach nasiennych (możliwość uszkodzenia zarodka).

EFEKT FINALNY

pełnowartościowy materiał siewny powinien mieć do 10 % wilgotności, bez udziału przytulii czepnej (trudności z doczyszczeniem). Przy starannie wykonanych zabiegach agrotechnicznych realny jest plon netto na poziomie 15 q/ha. PN CIECHSEED zachęca Producentów z naszego regionu do kontraktowania gorczycy białej odm.BARKA gdyż:

a) nie nastręcza ona większych problemów w procesie produkcji

b) jako roślina o znikomych wymaganiach nie obciąża rolnika wysokimi nakładami

c) jako roślina alternatywna znacząco wpływa na zwyżkę plonu roślin następczych

d) daje producentowi możliwość dodatkowego zarobkowania


 
Gorczyca
Groch pastewny
Groch biały
Trawniki